femina
 badania prenatalne
 badania biochemiczne
 USG - 3D, 4D
 echokardiografia płodu
 program badań prenatalnych
 szkoła rodzenia
 badania cytologiczne
 kontakt

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU
BADAŃ PRENATALNYCH W RAMACH NFZ

SKIEROWANIE DO PROGRAMU BADAŃ PRENATALNYCH:

W celu włączenia do programu, wymagane jest skierowanie zawierające
informacje o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości
i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania
do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę.

MOŻLIWE POWODY KIEROWANIA KOBIET
DO BADAŃ PRENATALNYCH:

Do włączenia do programu uprawnione są kobiety w ciąży, spełniające
co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
- wiek matki powyżej 35 lat
- wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka
- stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych
u ciężarnej lub u ojca dziecka
- stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego
chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową
- stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG
lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu

RODZAJ DIAGNOSTYKI W RAMACH
PROGRAMU BADAŃ PRENATALNYCH:

1. Badania nieinwazyjne w diagnostyce prenatalnej:
- pierwsze badanie USG powinno wykonać się pomiędzy
11-a 13 (+6 dni) tygodniem ciąży
- drugie badanie USG wykonuje się pomiędzy 18 a 23 tygodniem ciąży
- badania biochemiczne (oznaczenia w surowicy krwi), lekarz prowadzący decyduje o wykonaniu określonych testów w zależności od wieku ciąży
2. Wykonanie komputerowej oceny ryzyka choroby płodu na podstawie testów przesiewowych zgodnie ze standardami FMF i podjęcie decyzji o włączeniu pacjentki do dalszych etapów postępowania diagnostycznego
3. Ewentualne skierowanie na badania inwazyjne (po wyrażeniu przez pacjentkę zgody na ich wykonanie), procedury inwazyjne w diagnostyce prenatalnej - pobranie materiału do badań genetycznych w drodze amniopunkcji, biopsji trofoblastu lub kordocentezy pod kontrolą USG
 


Skierowanie na badania prenatalne

Pobierz  |  Zobacz

  jesteś 370 377 naszym gościem Wykonanie: strona internetowa dla Ciebie   © 2004 - 2018 Centrum Medyczne FEMINA
Valid HTML 4.01!